Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Збори акціонерів

20.03.2018 / 09:35

Додаток №1 до Протоколу засідання Наглядової ради

Додаток №1
до Протоколу 
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації  «ЧЕРНІГІВГАЗ»
№22/03-2018 від «22» березня 2018 р.

Затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства призначених на 10 квітня 2018 року:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
 10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
 12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
 16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
 19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

Джерело: