Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

13.08.2018 / 15:23

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна у складі посадових осіб) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03358104
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 65-20-06 0462 65-20-06
  5. Електронна поштова адреса: Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію):

  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.08.2018
  2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР №178 14.08.2018
  3. Повідомлення розміщено в мережі Інтернет на сторінці www.stockmarket.gov.ua 13.08.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.08.2018

звільнено

директор з капiтального будiвництва -член правлiння

Нагорний Сергiй Олександрович

х

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до наказу за №803-п/тр звiльнено за власним бажанням члена правлiння-директора з капiтального будiвництва Нагорного Сергiя Олександровича. Судимостi не має.Часткою у статутному фондi акцiонерного товариства не володiє.

 

3. Підпис:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

10.08.2018

 

Джерело: