Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

01.06.2018 / 15:23

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03358104
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 644090 0462 644090
  5. Електронна поштова адреса: Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію):

  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.05.2018
  2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР №109 31.05.2018
  3. Повідомлення розміщено в мережі Інтернет на сторінці www.stockmarket.gov.ua 31.05.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.05.2018 обрано член правлiння Чеберяка Дмитра Iвановича хх 00
хх
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на засiданнi Наглядової ради , протокол №31/05-2018 прийнято рiшення про обрання членом правлiння Чеберяка Дмитра Iвановича термiном до 30 червня 2019 року, судимостi не має, частки у статутному фондi товариства не має.

3. Підпис:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

31.05.2018

 

Джерело: