Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

10.04.2020 / 13:49

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство оператор газорозподільної системи "Чернігівгаз"
  1. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство
  1. Місцезнаходження: 14021, Чернігівська обл., м.Чернігів, Любецька,68
  1. Ідентифікаційний код юридичної особи - 03358104
  1. Міжміський код та телефон, факс -  0462941204, 0462941204
  1. Адреса електронної пошти  liudmyla.chern@lawalliance.com.ua
  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку на сторінці https://cn.104.ua 10.04.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

10.04.2020

2 355 000

860 116

274

https://cn.104.ua

Зміст інформації:

 10 квітня 2020 року на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про ухвалення значних правочинів , а саме:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 359 600 000,00 грн. (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 359 600 000,00 грн. (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 518 200 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот вісімнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю                                       117 600 000,00 грн. (сто сімнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

 

 

3. Підпис

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правлiння Ярова А.А.

№ 3 вихідний реєстраційний номер електронного документа

10.04.2020