Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

20.02.2020 / 13:08

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство оператор газорозподільної системи "Чернігівгаз"
  2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03358104
  5. Міжміський код, телефон та факс: 0462941204, 0462941204
  6. Електронна поштова адреса: Liudmyla.chern@lawalliance.gov.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію):

  1. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку на сторінці https://cn.104.ua 20.02.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.02.2020

обрано

 

голова ревізійної комісії

Товстенко Тетяна Владиславівна

ххххххх

0

Зміст інформації:

Згідно з протоколом засідання Ревізійної комісії АТ "Чернігівгаз" від 20 лютого 2020 року за №1/1-2020 Товстенко Тетяну Владиславівну обрано головою ревізійної комісії Товариства. Судимості не має, часткою у статутному фонді акціонерного товариства не володіє, попередне місце роботи АТ "АТП-2558" на посаді бухгалтера, в данний час обіймає посаду головного бухгалтера АТ "Чернігівгаз".

 
 

3. Підпис

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правлiння Ярова А.А.

№ 1 вихідний реєстраційний номер електронного документа

20.02.2020

Джерело: