Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

10.05.2018 / 11:12

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03358104
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 644090 0462 644090
  5. Електронна поштова адреса: Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію):

  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.05.2018
  2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР №92 12.05.2018
  3. Повідомлення розміщено в мережі Інтернет на сторінці www.stockmarket.gov.ua 10.05.2018.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2018 обрано Голова Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун хх хх
хх
0
Зміст інформації:
На засiдання наглядової ради 10.05.2018 року прийнято рiшення , протокол №10/05-2018 про обрання головою Наглядової ради ПАТ "Чернiгiвгаз" Девiда Ентонi Ховарда Брауна.

 3. Підпис:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

10.05.2018

Джерело: